Glědajśo: Thunderbird 68.1.0 jo wujšeł.

Dolnoserbski rěcny pakśik instalěrowaś

 1. Thunderbird ześěgnuś
 2. Aby dolnoserbsku wersiju Thunderbirda dostał, musyśo dwě ześěgnjeni pśewjasć. Jadne ześěgnjenje za programowe dataje Thunderbirda (pópšawem engelska wersija za ZSA abo teke wersija w drugej rěcy).

  • Programowe dataje ześěgnuś

  Engelske programowe dataje wersije Thunderbird 68.1.0 namakajośo pód toś teju adresu (zapisk English (US)). Móžośo zawěsće dolnoserbski rěcny pakśik teke do nimskorěcnego Thunderbird instalěrowaś (zapisk German).

  • Dolnoserbske dataje ześěgnuś

  Dolnoserbski rěcny pakśik dsb.xpi namakajośo na toś tom boku.

 3. Dolnoserbski rěcny pakśik instalěrowaś
 4. Za tym až sćo programowe dataje Thunderbird (glědaj górjejce) a dolnoserbski pakśik zesěgnuł a program Thunderbird instalěrował, móžośo něnto dolnoserbski rěcny pakśik instalěrowaś.

  Glědajśo: Numera wersije programowych datajow a pśisłušnego rěcnego pakśika musytej jadnakej byś.

  Na pś. za Thunderbird wersiju 68.1.0 trjebaśo teke rěcny pakśik wersije 68.1.0

  Maśo dwě móžnosći instalacije: Klikniśo na symbol z tśimi grědami górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo zapisk Add-ons. W slědujucem woknje kliknjośo na Erweiterungen a tam na symbol ze zubkatym kólaskom a pótom wubjeŕśo Add-on aus Datei installieren.... Źiśo do zarědnika, do kótaregož sćo dsb.xpi ześěgnuł, wubjeŕśo toś tu dataju a wócyńśo dataju z kliknjenim na tłocašk Öffnen.

  Klikniśo pón na tłocašk Jetzt installieren (z Abbrechen móžośo pśetergnuś) a slědujśo instalaciju, až njejo dokóńcona. Skóńcnje wiźiśo nowu kategoriju Sprachen w zastojniku dodankow, źož jo nowy dolnoserbski rěcny pakśik zapisany.

  Druga móžnosć jo: Klikniśo z pšaweju myškoweju tastu na městno symboloweje rědki a klikniśo na Menüleiste, aby menijowu rědku pokazał. Źiśo pón do menija Extras a wubjeŕśo zapisk Add-ons. Klikniśo zasej na Erweiterungen atd.

 5. Dolnoserbski pakśik aktiwěrowaś
 6. Pó instalaciji rěcnego pakśika jo Thunderbird hyšćo nimski, gaž instalěrujośo dolnoserbski pakśik do nimskego Thunderbirda. Aby dolnoserbski pakśik aktiwěrował, maśo dwě móžnosći: Klikniśo na symbol z tśimi grědami, wubjeŕśo Einstellungen --> Erweitert --> Konfiguration bearbeiten... Wobkšuśćo warnowanje a zapódajśo wuraz general.useragent.locale w pólu Suchen: do wokna nastajenjow. Klikniśo z pšaweju tastu na toś ten zapisk a wubjeŕśo z kontekstowego menija Bearbeiten a změńśo de do hsb. Zacyńśo toś to wokno pśez kliknjenje na a spušććo konfiguraciske nastajenja. Startujśo Thunderbird znowego a waš Thunderbird buźo pón dolnoserbski.

  Druga móžnosć wjeźo pśez meni Extras --> Einstellungen město pśez symbol z tśimi grědami.

  Tśeśa móžnosć jo rozšyrjenje Simple Locale Switcher, z kótarymž móžośo cele lažko mjazy někotarymi rěcami pśešaltowaś. Toś to rozšyrjenje jo zawěsće teke dolnoserbski.

 7. Kalendrowu komponentu (Lightning) zeserbšćiś
 8. Thunderbird 68.1.0 jo prědna programowa wersija, kótaraž wopśimujo kalendrowu komponentu, rozšyrjenje Lightning. Lightning jo na jadnem boku integrěrowany źěl programa Thunderbird, na drugem boku jo weto wósebne rozšyrjenje. To wjeźo k tomu, až Lightning jo dolnoserbski, jolic wužywaśo kompletnu dolnoserbsku wersiju Thunderbird. Jolic pak cośo Thunderbird z rěcnym pakśikom zeserbšćiś, musyśo Lightning pśidatnje instalěrowaś:

  https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/lightning/

  Akle pó tom maju teke toś te wužywarje dolnoserbski kalendaŕ w Thunderbird.